Dnes je 21. 10. 2019    Svátek má Brigita
 
 » Produkty  »  Pojištění odpovědnosti občanů
Pojištění odpovědnosti občanů

Pojištění odpovědnosti kryje škody, které mohou nastat v občanském životě. Cena pojištění, v porovnání s klidným spánkem v případě škody, je zanedbatelná.  
Za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě, například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě, při rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata. Pojištění odpovědnosti chrání nejen Vás, ale také členy Vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, děti do 25 let) Toto pojištění Vás chrání i mimo území České republiky při přechodném pobytu v kterémkoliv evropském státě.
 

Za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě, jež vyplývá z jeho vztahu k nemovitosti a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky. Dále se pojištění vztahuje na odpovědnost osob, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti. Pojištěny jsou současně i fyzické osoby pověřené stavebním dozorem nebo fyzické osoby vypomáhající pojištěnému při stavbě nebo demolici. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu z realizace stavebních prací prováděných dodavatelsky.
 

Za škodu z výkonu práva myslivosti

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou loveckým psem nebo cvičeným dravcem, uvedeným v pojistné smlouvě, i mimo výkon práva myslivosti. Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu, která má původ ve škodě na zdraví nebo věci.
 

Vlastníka nebo opatrovatele zvířete

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zvířetem, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel. Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu, která má původ ve škodě na zdraví nebo věci a škodu, kterou způsobila při pastvě zvířata na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách. Pojištění se nevztahuje na zvířata chovaná k výdělečným účelům. Pojištění se vztahuje na vlastníka zvířete i na opatrovatele zvířete.
 

Vlastníka nebo provozovatele malého plavidla

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou provozem motorového a nemotorového malého plavidla uvedeného v pojistné smlouvě, které nepodléhá povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla. Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu, která má původ ve škodě na zdraví nebo věci. Spolupojištěnou osobou je také osoba, které pojištěný svěřil plavidlo k řízení. Pojištění se nevztahuje na plavidla určená k výdělečným účelům. Pojištění se vztahuje na vnitrozemské vodní cesty. Pojištění lze rozšířit i na škody způsobené v evropských vodách.

 

zpět